back to front mainbanner English Big5 Simplified Language Map
Search
主 目 录

人权宪章
德黑兰宣言
自决权利
防止歧视
妇女权利
儿童权利
奴役
执法
新闻自由
结社自由
就业
婚姻
家庭
青年
社会福利
享受文化权
国籍及难民
战争
人道主义法律


页 数 : 1 | 2 | 3 | 返 回 本 部 份 目 录

国 籍 、 无 国 籍 状 态 、 庇 护 和 难 民


联 合 国 难 民 事 务 高 级 专 员 办 事 处 规 程

七 、 但 有 下 列 情 况 的 人 , 即 不 属 于 上 述 第 六 款 所 规 定 的 高 级 专 员 主 管 范 围 :

( 子 ) 具 有 一 国 以 上 国 籍 的 人 , 但 该 人 对 其 所 属 各 国 部 符 合 上 一 款 规 定 者 , 不 在 此 限 ; 或 者

( 丑 ) 被 其 居 住 地 国 家 主 管 当 局 认 为 具 有 附 着 于 该 国 国 籍 的 权 利 和 义 务 的 人 ; 或 者

( 寅 ) 继 续 从 联 合 国 其 他 机 关 或 机 构 获 得 保 护 或 援 助 的 人 ; 或 者

( 卯 ) 有 重 大 理 由 足 以 认 为 犯 了 引 渡 条 约 所 列 罪 行 或 国 际 军 事 法 庭 伦 敦 约 章 第 六 条 或 世 界 人 权 宣 言 第 十 四 条 第 二 款 所 述 罪 行 的 人 。

八 . 高 级 专 员 对 办 事 处 主 管 范 围 以 内 难 民 , 应 采 下 列 办 法 保 护 之 :

( 子 ) 促 成 国 际 保 护 难 民 公 约 之 缔 订 与 批 准 , 监 督 各 该 公 约 之 实 施 , 并 对 各 该 公 约 提 出 修 正 案 ;

( 丑 ) 与 各 国 政 府 缔 订 特 别 协 定 , 以 便 推 行 各 种 旨 在 改 善 难 民 所 处 境 遇 并 减 少 难 民 受 庇 数 目 之 措 施 ;

( 寅 ) 协 助 政 府 及 私 人 从 事 鼓 励 难 民 自 动 回 国 或 与 新 国 度 同 化 之 工 作 ;

( 卯 ) 劝 导 各 国 准 许 难 民 入 境 , 即 属 赤 贫 难 民 , 亦 当 不 予 拒 绝 ;

( 辰 ) 设 法 商 请 各 国 准 许 难 民 转 移 资 产 , 尤 以 难 民 重 新 安 顿 所 必 需 之 资 产 为 然 ;

( 巳 ) 向 各 国 政 府 索 取 境 内 难 民 数 目 和 境 况 及 其 所 制 难 民 法 令 规 则 之 资 料 ;

( 午 ) 与 关 系 各 国 政 府 及 各 政 府 间 组 织 保 持 密 切 联 系 ;

( 未 ) 采 取 其 所 认 为 最 佳 之 方 式 , 与 办 理 难 民 事 务 之 私 人 组 织 建 立 联 系 ;

( 申 ) 促 进 办 理 难 民 福 利 事 务 之 私 人 组 织 之 工 作 。

九 . 高 级 专 员 应 在 人 力 物 力 许 可 范 围 内 , 办 理 大 会 可 能 交 办 之 其 他 工 作 , 包 括 遣 回 难 民 及 安 顿 难 民 工 作 在 内 。

十 . 高 级 专 员 经 管 所 收 公 私 各 方 协 助 难 民 捐 款 , 并 将 该 项 捐 款 配 发 其 所 认 为 最 宜 办 理 此 种 协 助 事 宜 之 私 人 机 关 及 其 认 为 适 当 之 公 共 机 关 。

高 级 专 员 得 拒 绝 其 所 认 为 不 当 接 受 或 无 从 利 用 之 捐 输 。

高 级 专 员 未 经 大 会 事 先 同 意 , 不 得 擅 向 各 国 政 府 呼 吁 捐 款 , 亦 不 得 擅 作 一 般 呼 吁 。

高 级 专 员 应 将 此 项 工 作 办 理 情 形 在 常 年 报 告 书 内 列 报 。

十 一 . 高 级 专 员 得 向 大 会 、 经 济 及 社 会 理 事 会 及 其 辅 助 机 关 陈 述 意 见 。

高 级 专 员 应 备 具 常 年 报 告 书 送 由 经 济 及 社 会 理 事 会 转 送 大 会 ; 该 项 报 告 书 应 列 人 大 会 议 程 作 为 专 案 审 议 。

十 二 . 高 级 专 员 得 邀 请 各 专 门 机 构 协 助 工 作 。

前 一 页 下 一 页