back to front mainbanner English Big5 Simplified Language Map
Search
主 目 錄

人權憲章
德黑蘭宣言
自決權利
防止歧視
婦女權利
兒童權利
奴役
執法
新聞自由
結社自由
就業
婚姻
家庭
青年
社會福利
享受文化權
國籍及難民
戰爭
人道主義法律


  頁 數 : 1 | 2 | 3 | 返 回 本 部 份 目 錄

國 籍 、 無 國 籍 狀 態 、 庇 護 和 難 民


聯 合 國 難 民 事 務 高 級 專 員 辦 事 處 規 程

七 、 但 有 下 列 情 況 的 人 , 即 不 屬 於 上 述 第 六 款 所 規 定 的 高 級 專 員 主 管 範 圍 :

( 子 ) 具 有 一 國 以 上 國 籍 的 人 , 但 該 人 對 其 所 屬 各 國 部 符 合 上 一 款 規 定 者 , 不 在 此 限 ; 或 者

( 丑 ) 被 其 居 住 地 國 家 主 管 當 局 認 為 具 有 附 著 於 該 國 國 籍 的 權 利 和 義 務 的 人 ; 或 者

( 寅 ) 繼 續 從 聯 合 國 其 他 機 關 或 機 構 獲 得 保 護 或 援 助 的 人 ; 或 者

( 卯 ) 有 重 大 理 由 足 以 認 為 犯 了 引 渡 條 約 所 列 罪 行 或 國 際 軍 事 法 庭 倫 敦 約 章 第 六 條 或 世 界 人 權 宣 言 第 十 四 條 第 二 款 所 述 罪 行 的 人 。

八 . 高 級 專 員 對 辦 事 處 主 管 範 圍 以 內 難 民 , 應 採 下 列 辦 法 保 護 之 :

( 子 ) 促 成 國 際 保 護 難 民 公 約 之 締 訂 與 批 准 , 監 督 各 該 公 約 之 實 施 , 並 對 各 該 公 約 提 出 修 正 案 ;

( 丑 ) 與 各 國 政 府 締 訂 特 別 協 定 , 以 便 推 行 各 種 旨 在 改 善 難 民 所 處 境 遇 並 減 少 難 民 受 庇 數 目 之 措 施 ;

( 寅 ) 協 助 政 府 及 私 人 從 事 鼓 勵 難 民 自 動 回 國 或 與 新 國 度 同 化 之 工 作 ;

( 卯 ) 勸 導 各 國 准 許 難 民 入 境 , 即 屬 赤 貧 難 民 , 亦 當 不 予 拒 絕 ;

( 辰 ) 設 法 商 請 各 國 准 許 難 民 轉 移 資 產 , 尤 以 難 民 重 新 安 頓 所 必 需 之 資 產 為 然 ;

( 巳 ) 向 各 國 政 府 索 取 境 內 難 民 數 目 和 境 況 及 其 所 制 難 民 法 令 規 則 之 資 料 ;

( 午 ) 與 關 係 各 國 政 府 及 各 政 府 間 組 織 保 持 密 切 聯 繫 ;

( 未 ) 採 取 其 所 認 為 最 佳 之 方 式 , 與 辦 理 難 民 事 務 之 私 人 組 織 建 立 聯 繫 ;

( 申 ) 促 進 辦 理 難 民 福 利 事 務 之 私 人 組 織 之 工 作 。

九 . 高 級 專 員 應 在 人 力 物 力 許 可 範 圍 內 , 辦 理 大 會 可 能 交 辦 之 其 他 工 作 , 包 括 遣 回 難 民 及 安 頓 難 民 工 作 在 內 。

十 . 高 級 專 員 經 管 所 收 公 私 各 方 協 助 難 民 捐 款 , 並 將 該 項 捐 款 配 發 其 所 認 為 最 宜 辦 理 此 種 協 助 事 宜 之 私 人 機 關 及 其 認 為 適 當 之 公 共 機 關 。

高 級 專 員 得 拒 絕 其 所 認 為 不 當 接 受 或 無 從 利 用 之 捐 輸 。

高 級 專 員 未 經 大 會 事 先 同 意 , 不 得 擅 向 各 國 政 府 呼 籲 捐 款 , 亦 不 得 擅 作 一 般 呼 籲 。

高 級 專 員 應 將 此 項 工 作 辦 理 情 形 在 常 年 報 告 書 內 列 報 。

十 一 . 高 級 專 員 得 向 大 會 、 經 濟 及 社 會 理 事 會 及 其 輔 助 機 關 陳 述 意 見 。

高 級 專 員 應 備 具 常 年 報 告 書 送 由 經 濟 及 社 會 理 事 會 轉 送 大 會 ; 該 項 報 告 書 應 列 人 大 會 議 程 作 為 專 案 審 議 。

十 二 . 高 級 專 員 得 邀 請 各 專 門 機 構 協 助 工 作 。

前 一 頁 下 一 頁